ระบบพิมพ์หนังสือแสดงเจตนายินยอมให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน กรณีขอเข้าใช้ข้อมูลในระบบ HDC

โดยใช้บัตรประชาชน Smart card

กรุณาเสียบบัตรประชาชนของท่านที่เครื่องอ่าน Smart card Reader แล้วกดปุ่มอ่านบัตรด้านล่างนี้