ระบบพิมพ์หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยใช้บัตรประชาชน Smart card

กรุณาเสียบบัตรประชาชนของผู้ให้ความยินยอมที่เครื่องอ่าน Smart card Reader แล้วกดปุ่มอ่านบัตรด้านล่างนี้